Zmiany od 2021 roku

1). Wspólne kursy walut z podatkiem dochodowym
Wprowadzane zmiany na zasadzie dobrowolności uprawnią Podatnika do wyboru sposobu przeliczenia kursu
walut jak przy przeliczeniu przychodu w podatku dochodowym (według średniego kursu NBP ogłoszonego
na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień uzyskania przychodu). A za datę powstania przychodu
(datę sprzedaży) uważa się dzień wystawienia faktury, uregulowania należności lub dostarczenia towaru
(wykonania usługi).
Jak dotąd na gruncie podatku VAT przeliczenia walut obcych na PLN dokonuje się według kursu średniego
danej waluty obcej ogłoszonego przez NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku
podatkowego. Gdyby jednak faktura została wystawiona przed powstaniem obowiązku podatkowego
przeliczenia na PLN dokonuje się według kursu średniego NBP ogłoszonego na ostatni dzień roboczy
poprzedzający dzień wystawienia faktury.

2). Korygowanie faktur
Zmieniają się przepisy dotyczące korygowania faktur, nie będzie już obowiązku posiadania przez podatnika
potwierdzenia odbioru faktury korygującej.Będzie on dokonywał obniżenia podstawy opodatkowania
oraz VAT należnego już w momencie wystawienia faktury korygującej ale będzie musiał spełnić warunek,
że z jego dokumentacji wynikać będzie, iż uzgodnił z nabywcą warunki transakcji. W tym samym okresie
nabywca będzie zobowiązany do zrobienia korekty podatku naliczonego, która będzie wynikiem ustaleń
między podatnikami. Gdy natomiast podstawa opodatkowania ulegnie zwiększeniu, wtedy korekty będzie
dokonywać się w rozliczeniu za okres, zaistnienia przyczyny zmiany podstawy opodatkowania.

3). Odliczenie podatku naliczonego
Podatnik VAT na odliczenie podatku naliczonego ma, co do zasady trzy miesiące. Zmiana ma polegać
na wydłużeniu terminu do odliczenia VAT na bieżąco do czterech miesięcy. Podatnik będzie zatem
mógł ująć fakturę łącznie w ciągu czterech miesięcy bez konieczności korygowania deklaracji.
W przypadku podatników rozliczających się kwartalnie okres rozliczeniowy pozostaje bez zmian.

Podatnicy będą mogli również odliczyć podatek VAT z faktur za usługi noclegowe, które nabędą
na rzecz swojego klienta. To znaczy, że likwiduje się zakaz odliczenia dla podatników nabywających
takie usługi w celu ich odsprzedaży.

4). Zwiększenie limitu na prezenty o małej wartości
Zgodnie z nowym projektem SLIM VAT, nastąpi zwiększenie limitu kwotowego na nieewidencjonowane prezenty
o małej wartości z 10 zł na 20 zł.