Kilka wybranych zmian w 2022 roku – „Polski Ład”

 1. Podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 30 000 zł,
 2. Zwiększenie progu podatkowego z 85 528zł do 120 000 zł od tej kwoty należy zapłacić podatek
  dochodowy w wysokości 32%,
 3. Obniżenie stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dla osób wykonujących zawody medyczne
  do 14%, a także niektórych przychodów związanych z obszarem IT do 12%,
 4. Składka zdrowotna:
  – skala podatkowa 9% dochodu, nie mniej niż 270,90zł/m-c
  – podatek liniowy 4,9% dochodu nie mniej niż 270,90zł/m-c
  – karta podatkowa 270,90zł/m-c
  – ryczałt: poniżej 60 000zł. – kwota równa 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia,
  od 60 000 zł do 300 000 zł – kwota równa przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu,
  powyżej 300 000 zł – kwota równa 180% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia,
  Nie będzie możliwości odliczenia opłaconej składki zdrowotnej od podatku.
 5. Składka zdrowotna będzie obowiązywała od wynagrodzeń członków zarządów – obowiązek opłacania
  składki zdrowotnej od wynagrodzeń osób powołanych do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania,
 6. Korekta JPK_VAT bez czynnego żalu– od 1 stycznia 2022 roku nie będzie konieczności składania czynnego żalu.
  Warunkiem będzie złożenie prawnie skutecznej korekty deklaracji lub księgi,
 7. Prywatne użytkowanie samochodu służbowego:
  – elektrycznego oraz samochodów o mocy do 60 kW – przychód w kwocie 250 zł/m-c,
  – pozostałe samochody – przychód w kwocie 400 zł/m-c,
 8. Ulga w PIT – powrót z emigracji. Podatnicy, którzy staną się polskimi rezydentami podatkowymi będą mogli
  odliczyć od podatku indywidualnie ustaloną kwotę w czterech kolejnych latach podatkowych następujących
  po wybranym roku bazowym,
 9. Dodatkowe obciążenia dla pracodawców – zmniejszenie “szarej strefy” w zakresie zatrudnienia pracowników
  poprzez przypisanie pracodawcy przychodu za nielegalne zatrudnienie pracownika lub niewykazanie prawidłowej
  wysokości przychodów ze stosunku pracy, oraz wprowadzenie pełnej odpowiedzialności za podatek i składki ZUS,
 10. Kredyt mieszkaniowy bez wkładu własnego z gwarancją państwa,
 11. Wyższe dopłaty do paliwa rolniczego – wyższy zwrot akcyzy za paliwa rolnicze.