Kilka wybranych zmian w 2022 roku- "Polski Ład"

Kilka wybranych zmian w 2022 roku- "Polski Ład"

1. Podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 30 000 zł,
2. Zwiększenie progu podatkowego z 85 528zł do 120 000 zł od tej kwoty należy zapłacić podatek
dochodowy w wysokości 32%,
3. Obniżenie stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dla osób wykonujących zawody medyczne
do 14%, a także niektórych przychodów związanych z obszarem IT do 12%,
4. Składka zdrowotna:
– skala podatkowa 9% dochodu, nie mniej niż 270,90zł/m-c
– podatek liniowy 4,9% dochodu nie mniej niż 270,90zł/m-c
– karta podatkowa 270,90zł/m-c
– ryczałt: poniżej 60 000zł. – kwota równa 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia,
od 60 000 zł do 300 000 zł – kwota równa przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu,
powyżej 300 000 zł – kwota równa 180% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia,
Nie będzie możliwości odliczenia opłaconej składki zdrowotnej od podatku.
5. Składka zdrowotna będzie obowiązywała od wynagrodzeń członków zarządów – obowiązek opłacania
składki zdrowotnej od wynagrodzeń osób powołanych do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania,
6. Korekta JPK_VAT bez czynnego żalu– od 1 stycznia 2022 roku nie będzie konieczności składania czynnego żalu.
Warunkiem będzie złożenie prawnie skutecznej korekty deklaracji lub księgi,
7. Prywatne użytkowanie samochodu służbowego:
– elektrycznego oraz samochodów o mocy do 60 kW – przychód w kwocie 250 zł/m-c,
– pozostałe samochody – przychód w kwocie 400 zł/m-c,
8. Ulga w PIT – powrót z emigracji. Podatnicy, którzy staną się polskimi rezydentami podatkowymi będą mogli
odliczyć od podatku indywidualnie ustaloną kwotę w czterech kolejnych latach podatkowych następujących
po wybranym roku bazowym,
9. Dodatkowe obciążenia dla pracodawców – zmniejszenie “szarej strefy” w zakresie zatrudnienia pracowników
poprzez przypisanie pracodawcy przychodu za nielegalne zatrudnienie pracownika lub niewykazanie prawidłowej
wysokości przychodów ze stosunku pracy, oraz wprowadzenie pełnej odpowiedzialności za podatek i składki ZUS,
10. Kredyt mieszkaniowy bez wkładu własnego z gwarancją państwa,
11. Wyższe dopłaty do paliwa rolniczego – wyższy zwrot akcyzy za paliwa rolnicze.